Styret har tradisjonelt vært en jovial og utadvendt gjeng som står hovedansvarlig for driften av A/F Smørekoppen. Det gjøres ved hjelp av ukentlige Styremøter og månedlige Stormøter hvor alle Comitéledere også deltar. Mange lurer på hva styret gjør på sine ukentlige møter – ryktene sier at det bare drikkes øl og kun er en sosial sammenkomst. Det er nok noe sannhet i ryktene, men da i den forstand at vi koser oss sammen. Av ryktene kommer det ikke frem hvor mye arbeid som blir gjort for at flest mulig Smøregutter og Smørejenter skal ha et godt tilbud å benytte seg av. Det er nemlig slik at Styremøtene brukes til å planlegge det meste av arrangementer, fordele pengesekken på de ulike Comiteene, slik at det gagner flest mulig Smørejenter og Smøregutter og sist, men ikke minst, organisere nye metoder for å være mer synlig (men ikke for pågående) i hverdagen til Smøreguttene og Smørejentene. Det er vårt ønske å skape et godt samhold mellom alle Smørejenter og Smøregutter uansett årstrinn og det gjennom festligheter og verv i foreningen.

Styret består av en rekke forskjellige stillinger som alle har sine respektive arbeidsoppgaver som sikrer A/F Smørekoppens generelle drift. Phormanden, som er leder av foreningen, har ansvar for å ha overblikk og sørge for at alt går etter planen. Ved Phormandens høyre hånd sitter VicePhormanden som er nestleder og sekretær. Pengene kontrolleres og budsjetteres av Casserer, og høstes inn av Bedriftskontakten som også jobber for å skaffe arbeid til alle Smøregutter og Smørejenter. BlesteSjefen sørger for at MediaCom leverer fantastiske studentblader og plakater. For ordne det sosiale har vi også en KjellerSjef og en PhaestSjef. KjellerSjefen har ansvar for driften av kjelleren, mens PhaestSjefen arrangerer de største Phaestene som LaavePhaest, QuindePhaest og immatrikuleringsball. Til slutt (eller helt i starten) har vi PhadderSjef som sørger for at nye potensielle Smørejenter og Smøregutter blir tatt godt imot under phadderuka.

Styret velges på høsten ved eget valg. De valgte trer umiddelbart inn i skyggestillinger og trer inn i sine stillinger ved årsskiftet, og sitter ut det kommende kalenderåret, der hvert styremedlem har ansvaret for å lære opp sin etterfølger. På denne måten sikrer vi en god kontinuitet i Smørekoppen.